"ลมหายใจไร้มลทิน"ประกาศผลประกวด มอบรางวัลเยาวชน

thumbnail B Care Online 01

 
 
  P001  
  540 Download
Download
Read On PDF
 
 
 

bannerhonda800

Banner V80 900x90px

  • Home
  • News & Event
  • "ลมหายใจไร้มลทิน"ประกาศผลประกวด มอบรางวัลเยาวชน

"ลมหายใจไร้มลทิน"ประกาศผลประกวด มอบรางวัลเยาวชน

"ลมหายใจไร้มลทิน"ประกาศผลประกวด มอบรางวัลเยาวชน

Announcement of the contest results Lomhaijai-raimoltin

BANGKOK 28 JAN 2018

มูลนิธิ“ลมหายใจไร้มลทิน” ประกาศผล และมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรมประจำปี 2561 รวมกว่า 100 คน ขยายเครือข่ายเยาวชนสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” เผยว่า “กิจกรรมการประกวดของมูลนิธิฯ ประจำปี 2561 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ประกวดเรียงความ 2) ประกวดร้องเพลง 3) ประกวดวาดภาพศิลปะ และ 4) ประกวดวิดีโอคลิป ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ประกาศผลพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะรวม 65 รางวัล กว่า 100 คน

Lom01 

โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทินปีนี้ รวมทั้งผลงานจะได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคมไทยให้ “ใสสะอาด” ต่อไป”

Lom02

“ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้ง 4 ประเภทกว่า 2,000 ชิ้น ทุกชิ้นมีจิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะวีดีโอคลิป ซึ่งแบ่งการตัดสินเป็น 2 ระดับ เพื่อให้เยาวชนได้แข่งขันในช่วงวัยที่เหมาะสม”

Lom03

ผู้ชนะเลิศการประกวดประเภทต่างๆ มีดังนี้

1.ประกวดเรียงความหัวข้อ “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน”

ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิงภัคจิรา วอนปลอบ โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) กรุงเทพมหานคร

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่  นางสาวกัญญาวีร์ บุญมา โรงเรียน เซนต์โยเซฟแม่ระมาด จ.ตาก

ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ได้แก่ นายนพพล เหนือเกาะหวาย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี

Lom04

2.ประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง 

2.1.เพลง “คิดดี ทำดี”

ระดับประถมศึกษา ประเภทเดี่ยว ได้แก่ เด็กหญิงรัสริณณ์ พัฒนพลวิชญ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา (นนทบุรี) จ.นนทบุรี

Lom05

ระดับประถมศึกษา ประเภทหมู่ ได้แก่ ทีมโรงเรียนวัดอัมพวา กรุงเทพมหานคร

2.2.เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ประเภทเดี่ยว ได้แก่ เด็กหญิงปริณดา ทองกลิ่น โรงเรียนศิริวิทยา จ.สมุทรปราการ

ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ประเภทเดี่ยว ได้แก่ นางสาววรางคณา ครองยุติ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

Lom06

3.ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

ระดับปฐมวัย หัวข้อ “คนดีมีวินัย” ได้แก่ เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ พิศรูป โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร

ระดับประถมศึกษา หัวข้อ “ซื่อสัตย์มีคุณค่า เสริมสร้างสติปัญญาให้ยั่งยืน” ได้แก่ เด็กหญิงวิชญาดา ชาวเวียง โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ (กาญจนาภิเษก 2) กรุงเทพมหานคร

Lom07

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) หัวข้อ “ซื่อสัตย์มีคุณค่า เสริมสร้างสติปัญญาให้ยั่งยืน” ได้แก่ นายอนันท์ วงษ์ศิลป์ โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” จ.ชลบุรี

Lom08

ประกวดวีดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “คด (แต่ไม่) โกง”

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ ทีม SJ production โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี

ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ได้แก่ ทีม RIMNEE มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

Lom14

ติดตามผลการประกวด และกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ได้ที่ lomhaijai.org dcy.go.th และ facebook.com/lomhaijaimotorexpo

 

READMORE